ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ  

Ισχύει από 01/11/2018    

ΑΡΘΡΟ 1 - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ  

Οι παρόντες Γενικοί Όροι Πώλησης (εφεξής οι " Όροι ") εφαρμόζονται χωρίς περιορισμό ή κράτηση σε όλες τις πωλήσεις που συνάπτει ο Πωλητής από μη επαγγελματίες αγοραστές ("Πελάτες ή Πελάτης") που επιθυμούν να αποκτήσουν τα προϊόντα που προσφέρονται προς πώληση ("Τα Προϊόντα") από τον Πωλητή στην ιστοσελίδα www.poupadou.com. Τα προϊόντα που προσφέρονται προς πώληση στον ιστότοπο είναι τα εξής:  

ελληνικά προϊόντα 

Τα κύρια χαρακτηριστικά των Προϊόντων και ειδικότερα οι προδιαγραφές, οι εικόνες και οι ενδείξεις διαστάσεων ή χωρητικότητας των Προϊόντων παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα www.poupadou.com, την οποία ο πελάτης υποχρεούται να διαβάσει πριν από την παραγγελία.  

Η επιλογή και η αγορά ενός Προϊόντος είναι αποκλειστική ευθύνη του Πελάτη.  

Οι προσφορές προϊόντων εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα, όπως καθορίζεται κατά τη στιγμή της παραγγελίας.  

Αυτά οι  Όροι είναι διαθέσιμοι ανά πάσα στιγμή στον ιστότοπο www.poupadou.com και θα επικρατούν έναντι οποιουδήποτε άλλου εγγράφου. 

Ο Πελάτης δηλώνει ότι έχει διαβάσει τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις και ότι έχει αποδεχτεί τους σημειώνοντας το πλαίσιο που παρέχεται για το σκοπό αυτό πριν από την υλοποίηση της διαδικτυακής διαδικασίας παραγγελίας της ιστοσελίδας www.poupadou.com.  

Εκτός αν αποδεικνύεται διαφορετικά, τα δεδομένα που καταγράφονται στο σύστημα ηλεκτρονικών υπολογιστών του πωλητή αποτελούν απόδειξη όλων των συναλλαγών που συνάπτονται με τον Πελάτη.  

Τα στοιχεία επικοινωνίας του πωλητή έχουν ως εξής:  

SARL POUPADOU

Μετοχικό κεφάλαιο 1 000 euros

Εγγεγραμμένο στο RCS του Στρασβούργου , υπό τον αριθμό 833.608.516

Με διεύθυνση 7 route du Petit Rhin 67000 Strasbourg FRANCE

email : hello [at] poupadou.fr

Τηλέφωνο: +33 (0) 1 88 33 45 79

Αριθμός ΦΠΑ FR78833608516  

Τα προϊόντα που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα www.poupadou.com προσφέρονται προς πώληση για τα ακόλουθα εδάφη:  Μητροπολιτική Γαλλία (και η Κορσική). Σε περίπτωση παραγγελίας σε άλλη χώρα εκτός της μητροπολιτικής Γαλλίας, ο Πελάτης είναι ο εισαγωγέας του (των) Σχετικού (ων) Προϊόντος (ων).  Για όλα τα προϊόντα που αποστέλλονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και DOM-TOM, η τιμή θα υπολογιστεί χωρίς να συμπεριληφθούν οι φόροι αυτόματα στο τιμολόγιο.  Μπορούν να καταβληθούν δασμοί ή άλλοι τοπικοί φόροι ή εισαγωγικοί δασμοί ή κρατικοί φόροι. Θα είναι εις βάρος και είναι αποκλειστική ευθύνη του Πελάτη.

ΑΡΘΡΟ 2 - ΤΙΜΕΣ  

Τα Προϊόντα παρέχονται με τις τιμές που ισχύουν στην ιστοσελίδα www.poupadou.com, κατά την εγγραφή της παραγγελίας από τον Πωλητή.  

Οι τιμές εκφράζονται σε ευρώ, HT (χωρίς Φ.Π.Α.) και TTC (με Φ.Π.Α.).  

Οι τιμές λαμβάνουν υπόψη τις πιθανές μειώσεις που θα παραχωρούσε ο Πωλητής στην ιστοσελίδα www.poupadou.com.  

Αυτές οι τιμές είναι σταθερές και μη αναθεωρήσιμες κατά τη διάρκεια ισχύος τους, αλλά ο πωλητής διατηρεί το δικαίωμα, εκτός της περιόδου ισχύος, να αλλάζει τις τιμές ανά πάσα στιγμή.  

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν έξοδα επεξεργασίας, αποστολής, μεταφοράς και παράδοσης, τα οποία χρεώνονται επιπρόσθετα, υπό τους όρους που αναφέρονται στον ιστότοπο και υπολογίζονται πριν από την τοποθέτηση της παραγγελίας.  

Η πληρωμή που ζητείται από τον Πελάτη αντιστοιχεί στο συνολικό ποσό της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων αυτών των εξόδων.  Ένα τιμολόγιο καθορίζεται από τον Πωλητή και παραδίδεται στον Πελάτη κατά την παράδοση των παραγγελθέντων Προϊόντων.

ΑΡΘΡΟ 3 - ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ  

Εναπόκειται στον Πελάτη να επιλέξει στην ιστοσελίδα www.poupadou.com τα Προϊόντα που επιθυμεί να παραγγείλει, σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους:  

1. Ο Πελάτης επιλέγει ένα Προϊόν το οποίο τοποθετεί στο καλάθι του, προϊόν που θα μπορεί να αφαιρέσει ή να τροποποιήσει πριν επικυρώσει την παραγγελία του και να αποδεχθεί τους παρόντες γενικούς όρους πώλησης. 

2. Στη συνέχεια θα εισάγει τα στοιχεία του ή θα συνδεθεί με τον χώρο του και θα επιλέξει τη μέθοδο παράδοσης.

3. Μετά την επικύρωση των πληροφοριών, η παραγγελία θα θεωρηθεί τελική και θα απαιτήσει την πληρωμή από τον Πελάτη σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις.

Οι προσφορές προϊόντων ισχύουν εφόσον είναι ορατές στον ιστότοπο, και υπάρχουν αποθέματα.  Η πώληση θεωρείται έγκυρη μόνο μετά την πληρωμή ολόκληρου του ποσού. 

Είναι ευθύνη του Πελάτη να ελέγχει την ακρίβεια της παραγγελίας και να αναφέρει αμέσως τυχόν λάθη.  

Οποιαδήποτε παραγγελία στην ιστοσελίδα www.poupadou.com αποτελεί τη σύναψη σύμβασης που συνάπτεται σε απόσταση μεταξύ του Πελάτη και του Πωλητή.  

Ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να αρνηθεί οποιαδήποτε παραγγελία από έναν Πελάτη με τον οποίο υπάρχει διαφωνία σχετικά με την πληρωμή μιας προηγούμενης παραγγελίας.  

Ο Πελάτης θα μπορεί να παρακολουθεί την εξέλιξη της παραγγελίας του στον ιστότοπο.

ΑΡΘΡΟ 4 - ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

Η τιμή καταβάλλεται ως ασφαλή πληρωμή, με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:  

  • πληρωμή με πιστωτική κάρτα 
  • πληρωμή μέσω Paypal
  • ή την πληρωμή μέσω τραπεζικής μεταφοράς στον τραπεζικό λογαριασμό του πωλητή (των οποίων τα στοιχεία γνωστοποιούνται στον Πελάτη κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας) 

Η τιμή καταβάλλεται από τον Πελάτη, πλήρως την ημέρα της παραγγελίας.  

Τα δεδομένα πληρωμής ανταλλάσσονται με κρυπτογραφημένο τρόπο χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο που ορίζει ο εξουσιοδοτημένος πάροχος υπηρεσιών πληρωμών για τραπεζικές συναλλαγές που πραγματοποιούνται στον ιστότοπο www.poupadou.com.  

Οι πληρωμές που πραγματοποιούνται από τον Πελάτη δεν θα θεωρούνται οριστικές έως ότου ο Πωλητής έχει πράγματι εισπράξει τα οφειλόμενα ποσά.  

Ο Πωλητής δεν θα υποχρεωθεί να προχωρήσει στην παράδοση των Προϊόντων που έχει παραγγείλει ο Πελάτης αν δεν πληρώσει πλήρως την τιμή υπό τους όρους που αναφέρονται παραπάνω.

ΑΡΘΡΟ 5 - ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ  

Τα προϊόντα που παραγγέλλει ο Πελάτης θα παραδοθούν στη μητροπολιτική Γαλλία (περιλαμβανομένης της Κορσικής και των παράκτιων νησιών). 

Οι παραδόσεις πραγματοποιούνται εντός 2 έως 20 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της πληρωμής στη διεύθυνση που υποδεικνύει ο Πελάτης κατά την παραγγελία του στον ιστότοπο.  

Η παράδοση συνίσταται στη μεταφορά στον Πελάτη της φυσικής κατοχής ή του ελέγχου του Προϊόντος. Εκτός από την ειδική περίπτωση ή τη μη διαθεσιμότητα ενός ή περισσότερων προϊόντων, τα παραγγελθέντα προϊόντα θα παραδίδονται ταυτόχρονα.  

Ο Πωλητής αναλαμβάνει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την παράδοση των προϊόντων που έχει παραγγείλει ο Πελάτης εντός του χρονικού ορίου που καθορίζεται παραπάνω. Ωστόσο, αυτές οι προθεσμίες δίδονται ως ένδειξη.  

Εάν τα παραγγελθέντα προϊόντα δεν έχουν παραδοθεί εντός 20 ημερών από την ενδεικτική ημερομηνία παράδοσης, για οποιονδήποτε λόγο εκτός της ανωτέρας βίας ή του γεγονότος του Πελάτη, η πώληση μπορεί να επιλυθεί κατόπιν γραπτής αίτησης του Πελάτη υπό τους όρους που καθορίζονται στα άρθρα L. 216-2, L. 216-3 και L. 241-4 του κώδικα των καταναλωτών. Τα ποσά που καταβάλλει ο Πελάτης θα του επιστραφούν το αργότερο εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης, εξαιρουμένης οποιασδήποτε αποζημίωσης ή έκπτωσης.  

Οι παραδόσεις πραγματοποιούνται από ανεξάρτητο μεταφορέα, στη διεύθυνση που αναφέρεται από τον Πελάτη κατά την παραγγελία και την οποία ο μεταφορέας μπορεί εύκολα να έχει πρόσβαση. Καμία αμφισβήτηση σχετικά με την ίδια την παράδοση δεν θα είναι δυνατή εάν το πακέτο φαίνεται να έχει παραδοθεί, το σύστημα πληροφορικής του μεταφορέα που χρησιμεύει ως απόδειξη.  

Σε περίπτωση ιδιαίτερου αιτήματος του Πελάτη σχετικά με τους όρους συσκευασίας ή μεταφοράς των παραγγελθέντων προϊόντων, δεόντως δεκτοί γραπτώς από τον Πωλητή, οι σχετικές δαπάνες θα αποτελέσουν αντικείμενο πρόσθετης ειδικής τιμολόγησης, βάσει εκτιμήσεων που έγιναν δεκτές εγγράφως από τον Πωλητή πελάτης.  

Ο Πελάτης καλείται να ελέγξει την κατάσταση των παραδοθέντων προϊόντων. Με την επιφύλαξη των καθυστερήσεων που διαθέτει ο Πελάτης στο πλαίσιο του δικαιώματός του υπαναχώρησης όπως ορίζεται στο Άρθρο 7, είναι ευθύνη του Πελάτη να:

  • ανοίξει τη συσκευασία (τα πακέτα) παρουσία του προμηθευτή, 
  • εισάγει οποιαδήποτε λεπτομερή χειρόγραφη κράτηση στο Δελτίο Παράδοσης. Οι επιφυλάξεις του παραλήπτη κατά τη στιγμή της παράδοσης αποτελούν ένδειξη της ύπαρξης και της σημασίας της ζημίας, ο Πελάτης πρέπει επομένως να φροντίζει να είναι ακριβής κατά τη σύνταξη αυτών (η μνεία "υπόκειται σε αποσυσκευασία" δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη, διότι είναι υπερβολικά ασαφής και γενική), 
  • Ενημερώστε τον Πωλητή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με συστημένη επιστολή εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την παράδοση της Παραγγελίας. Μετά την πάροδο αυτής της προθεσμίας και παραλείποντας να συμμορφωθούν με αυτές τις διατυπώσεις, τα Προϊόντα θα θεωρηθούν συμμορφούμενα και απαλλαγμένα από ελαττώματα και καμία αξίωση δεν θα εγκριθεί έγκυρα από τον Πωλητή. 

Ο Πωλητής θα επιστρέψει ή θα αντικαταστήσει το συντομότερο δυνατό και με δικά του έξοδα τα παραδοθέντα προϊόντα των οποίων τα ελαττώματα συμμόρφωσης ή προφανή ή κρυφά ελαττώματα έχουν δεόντως αποδειχθεί από τον Πελάτη υπό τους όρους που προβλέπονται στα άρθρα L. 217-4 και παρακάτω του Κώδικα των καταναλωτών και εκείνων που προβλέπονται από αυτούς τους Όρους.  

Η μεταφορά των σχετικών κινδύνων απώλειας και φθοράς θα πραγματοποιηθεί μόνο όταν ο Πελάτης κατέχει φυσικά τα Προϊόντα. Συνεπώς, τα Προϊόντα ταξιδεύουν με κίνδυνο του πωλητή, εκτός εάν ο Πελάτης έχει επιλέξει ο ίδιος τον μεταφορέα. Ως εκ τούτου, οι κίνδυνοι μεταφέρονται κατά τη στιγμή της παράδοσης των αγαθών στον μεταφορέα.

ΑΡΘΡΟ 6 - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ  

Η μεταβίβαση της κυριότητας των Προϊόντων του Πωλητή στον Πελάτη θα πραγματοποιηθεί μόνο μετά την πλήρη καταβολή της τιμής από τον τελευταίο, ανεξάρτητα από την ημερομηνία παράδοσης των εν λόγω Προϊόντων.  

ΑΡΘΡΟ 7 - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ  

Σύμφωνα με τους όρους του άρθρου L. 221-18 του κώδικα των καταναλωτών, «ο καταναλωτής έχει προθεσμία δεκατεσσάρων ημερών για να ασκήσει το δικαίωμά του υπαναχώρησης από σύμβαση που συνάπτεται εξ αποστάσεως μετά από τηλεφωνική επικοινωνία ή «έξω από την επιχείρηση», να δικαιολογήσει την απόφασή του ή να επιβαρυνθεί με άλλα έξοδα από αυτά που προβλέπονται στα άρθρα L. 221-23 έως L. 221-25.  Η περίοδος που αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο εκτείνεται από την ημέρα  

1 ° Η σύναψη της σύμβασης, για τις συμβάσεις υπηρεσιών και εκείνες που αναφέρονται στο άρθρο L. 221-4.  

2 ° Η παραλαβή των εμπορευμάτων από τον καταναλωτή ή από τρίτο, εκτός από τον μεταφορέα, που ορίζει αυτός, για τις συμβάσεις πωλήσεως αγαθών. Για τις συμβάσεις που συνάπτονται εκτός των εγκαταστάσεων, ο καταναλωτής μπορεί να ασκήσει το δικαίωμά του υπαναχώρησης από τη σύναψη της σύμβασης.  

Σε περίπτωση παραγγελίας διαφόρων παραδιδόμενων αγαθών χωριστά ή σε περίπτωση παραγγελίας αγαθού αποτελούμενου από παρτίδες ή πολλαπλά τεμάχια των οποίων η παράδοση κατανέμεται σε καθορισμένη περίοδο, η περίοδος αρχίζει από την παραλαβή του τελευταίου αγαθού ή της παρτίδας ή του τελευταίο κομμάτι.  

Για τις συμβάσεις που προβλέπουν την τακτική παράδοση αγαθών κατά τη διάρκεια ορισμένης περιόδου, η περίοδος αρχίζει από την παραλαβή των πρώτων αγαθών. "  

Το δικαίωμα υπαναχώρησης μπορεί να ασκηθεί ηλεκτρονικά χρησιμοποιώντας το επισυναπτόμενο έντυπο υπαναχώρησης και επίσης διαθέσιμο στον ιστότοπο ή οποιαδήποτε άλλη δήλωση, χωρίς αμφισημία, εκφράζοντας τη βούληση για ανάκληση και ειδικότερα μέσω ταχυδρομείου που απευθύνεται στον πωλητή στην ταχυδρομική ή ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται στο ΑΡΘΡΟ 1 στους Όρους.  

Ενημερώνουμε τον Πελάτη ότι, σύμφωνα με το άρθρο L. 121-20-2 του Κώδικα των καταναλωτών, αυτό το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν μπορεί να ασκηθεί για καταναλωτικά προϊόντα των οποίων η ημερομηνία λήξης έχει περάσει.  

Οι επιστροφές των προϊόντων πρέπει να γίνονται στην αρχική τους κατάσταση και να περιλαμβάνουν ό,τι στάλθηκε μαζί τους (συσκευασία, αξεσουάρ, οδηγίες ...) επιτρέποντας το επαναληπτικό μάρκετινγκ εκ νέου, συνοδευόμενο από το τιμολόγιο.

Τα κατεστραμμένα, λερωμένα ή ημιτελή προϊόντα δεν επιστρέφονται.  

Το κόστος επιστροφής παραμένει ευθύνη του Πελάτη.  

Η ανταλλαγή (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα) ή την επιστροφή χρημάτων θα γίνει εντός 30 ημερών από την παραλαβή από τον Πωλητή των Προϊόντων που επιστρέφονται από τον Πελάτη υπό τους όρους που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

ΑΡΘΡΟ 8 - ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  

Τα προϊόντα που παρέχονται από τον πωλητή επωφελούνται από:  

τη νόμιμη εγγύηση συμμόρφωσης, για τα ελαττωματικά προϊόντα, τα οποία έχουν υποστεί ζημιά ή δεν ανταποκρίνονται στην παραγγελία

η νόμιμη εγγύηση για κρυφά ελαττώματα που οφείλονται σε ελαττώματα υλικού, σχεδίου ή κατασκευής που επηρεάζουν τα παραδιδόμενα προϊόντα και τα καθιστούν ακατάλληλα για χρήση, 

Διατάξεις σχετικά με τις νομικές εγγυήσεις  

Άρθρο L. 217-4 του κώδικα των καταναλωτών 

«Ο πωλητής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει ένα προϊόν σύμφωνα με τη σύμβαση και να ανταποκρίνεται στις ατέλειες της συμμόρφωσης των υφιστάμενων κατά το χρόνο της παράδοσης. Ανταποκρίνεται επίσης σε κάθε έλλειψη συμμόρφωσης που απορρέει από τη συσκευασία, τις οδηγίες συναρμολόγησης ή εγκατάστασης, όταν χρεώθηκε σε αυτή τη σύμβαση ή πραγματοποιήθηκε υπό την ευθύνη της».  

Άρθρο L. 217-5 του κώδικα των καταναλωτών  

«Το προϊόν είναι σύμφωνο με τη σύμβαση:  

1 ° Εάν είναι κατάλληλη για την συνήθη χρήση παρόμοιου αγαθού και, κατά περίπτωση:  

- αν αντιστοιχεί στην περιγραφή που δίνεται από τον πωλητή και διαθέτει τις ιδιότητες που έχει παρουσιάσει στον αγοραστή με τη μορφή δείγματος ή μοντέλου ·  

- έχει τις ιδιότητες που ο αγοραστής μπορεί νομίμως να αναμένει, λαμβάνοντας υπόψη τις δημόσιες δηλώσεις του πωλητή, του παραγωγού ή του αντιπροσώπου του, συμπεριλαμβανομένης της διαφήμισης ή της επισήμανσης ·  

2 ° Ή αν έχει τα χαρακτηριστικά που καθορίζονται με αμοιβαία συμφωνία των μερών ή είναι κατάλληλη για οποιαδήποτε ειδική χρήση που ζητείται από τον αγοραστή, γνωστοποιείται στον πωλητή και ότι ο τελευταίος έχει αποδεχθεί».  

Άρθρο L. 217-12 του κώδικα των καταναλωτών 

«Η ενέργεια που προκύπτει από την έλλειψη συμμόρφωσης ορίζεται δύο χρόνια από την παράδοση των εμπορευμάτων».

Άρθρο 1641 του Αστικού Κώδικα

«Ο πωλητής δεσμεύεται από την εγγύηση λόγω των κρυφών ελαττωμάτων του πωληθέντος που το καθιστά ακατάλληλο για τη χρήση για την οποία προορίζεται, ή που μειώνει τη χρήση τόσο πολύ, ώστε ο αγοραστής δεν θα το αποκτήσει, ή θα έδωσαν χαμηλότερη τιμή αν τους γνώριζε».

Άρθρο 1648 παράγραφος 1 του Αστικού Κώδικα  

«Η ενέργεια που προκύπτει από λανθάνοντα ελαττώματα πρέπει να ασκηθεί από τον αγοραστή εντός δύο ετών από την ανακάλυψη του ελαττώματος».

Άρθρο L. 217-16 του κώδικα καταναλωτών  

«Όταν ο αγοραστής ζητά από τον πωλητή, κατά τη διάρκεια της εμπορικής εγγύησης που του έχει χορηγηθεί κατά την αγορά ή την επισκευή κινητού αγαθού, την αποκατάσταση που καλύπτεται από την εγγύηση, προστίθεται κάθε περίοδο ακινητοποίησης τουλάχιστον επτά ημερών η διάρκεια της εγγύησης που παρέμεινε να τρέξει, η περίοδος αυτή κυμαίνεται από την αίτηση παρέμβασης του αγοραστή ή από την πρόβλεψη επισκευής του εν λόγω ακινήτου, εάν η διάταξη αυτή είναι μεταγενέστερη της αίτησης παρέμβασης».  

Για να διεκδικήσει τα δικαιώματά του, ο Πελάτης πρέπει να ενημερώσει γραπτώς (ταχυδρομικώς ή με μέιλ) τον πωλητή, για τη μη συμμόρφωση των Προϊόντων ή την ύπαρξη κρυφών ελαττωμάτων από την ανακάλυψή τους.  

Ο Πωλητής θα επιστρέψει, θα αντικαταστήσει ή θα επισκευάσει Προϊόντα ή εξαρτήματα που θεωρούνται μη συμμορφούμενα ή ελαττωματικά.  Τα έξοδα αποστολής θα επιστραφούν με βάση το τιμολογημένο επιτόκιο και τα έξοδα επιστροφής θα επιστραφούν με την παρουσίαση των αποδείξεων.  

Οι επιστροφές, οι αντικαταστάσεις ή οι επισκευές των Προϊόντων που διαπιστώνονται ως μη συμμορφούμενες ή ελαττωματικές θα γίνονται το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο εντός 30 ημερών από τη διαπίστωση από τον Πωλητή της έλλειψης συμμόρφωσης ή του κρυμμένου ελαττώματος. Αυτή η επιστροφή μπορεί να γίνει με τραπεζική μεταφορά ή επιταγή.  

Η ευθύνη του πωλητή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί στις ακόλουθες περιπτώσεις:  

μη τήρηση της νομοθεσίας της χώρας στην οποία παραδίδονται τα προϊόντα, η οποία είναι ευθύνη του Πελάτη να ελέγξει, 

σε περίπτωση κακής χρήσης, χρήσης για επαγγελματικούς σκοπούς, αμέλειας ή έλλειψης συντήρησης εκ μέρους του Πελάτη, όπως στην περίπτωση κανονικής φθοράς του Προϊόντος, ατυχήματος ή ανωτέρας βίας. 

Οι φωτογραφίες και τα γραφικά που παρουσιάζονται στον ιστότοπο δεν είναι συμβατά και δεν αναλαμβάνει την ευθύνη ο πωλητής. 

Η εγγύηση του πωλητή περιορίζεται, εν πάση περιπτώσει, στην αντικατάσταση ή την επιστροφή προϊόντων που δεν συμμορφώνονται ή είναι ελαττωματικά.

ΑΡΘΡΟ 9 - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ  

Σύμφωνα με το Νόμο 78-17 της 6ης Ιανουαρίου του 1978, υπενθυμίζεται ότι τα προσωπικά δεδομένα που ζητούνται από τον Πελάτη είναι απαραίτητα για την επεξεργασία της παραγγελίας και την προετοιμασία των τιμολογίων, ειδικότερα.  

Αυτά τα δεδομένα μπορούν να κοινοποιηθούν στους πιθανούς συνεργάτες του Πωλητή που είναι υπεύθυνοι για την εκτέλεση, επεξεργασία, διαχείριση και πληρωμή των παραγγελιών.  

Η επεξεργασία των πληροφοριών που ανακοινώνονται μέσω του δικτυακού τόπου www.poupadou.com έχει δηλωθεί στο CNIL με αριθμό 2173509 v 0.  Ο Πελάτης έχει, σύμφωνα με τους ισχύοντες εθνικούς και ευρωπαϊκούς κανονισμούς, δικαίωμα μόνιμης πρόσβασης, τροποποίησης, διόρθωσης και αντίδρασης σε σχέση με τις πληροφορίες που τον αφορούν.  

Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στην ενότητα "Νομικές Ειδοποιήσεις" του www.poupadou.com.

ΑΡΘΡΟ 10 - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ  

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.poupadou.com είναι ιδιοκτησία του πωλητή και των συνεργατών του και προστατεύεται από τους γαλλικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.  

Οποιαδήποτε ολική ή μερική αναπαραγωγή αυτού του περιεχομένου απαγορεύεται αυστηρά και μπορεί να αποτελεί αδίκημα πλαστογράφησης.  

Η μάρκα Poupadou καταχωρείται στο INPI με αριθμό 17 4 398 763  

ΑΡΘΡΟ 11 - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΓΛΩΣΣΑ  

Αυτοί οι Όροι και οι συναλλαγές που προκύπτουν διέπονται από και υπόκεινται στη γαλλική νομοθεσία.  Αυτοί οι όροι είναι γραμμένοι στα γαλλικά. Στην περίπτωση που μεταφράζονται σε μία ή περισσότερες ξένες γλώσσες, μόνο το γαλλικό κείμενο θα ισχύει σε περίπτωση διαφωνίας.

ΑΡΘΡΟ 12 - ΔΙΑΦΟΡΕΣ  

Για οποιαδήποτε καταγγελία σας παρακαλούμε επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών στην ταχυδρομική διεύθυνση ή το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του πωλητή που αναφέρεται στο ΑΡΘΡΟ 1 των παρόντων Όρων.  

Σε περίπτωση αποτυχίας της αίτησης καταγγελίας στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών ή σε περίπτωση απουσίας απάντησης αυτής της υπηρεσίας εντός δύο μηνών, ο Πελάτης μπορεί να υποβάλει τη διαφωνία του με τον Πωλητή στην CCI Alsace Eurometropole ώστε να μεσολαβήσει. Ο Πελάτης και ο Πωλητής παραμένουν ελεύθεροι να δεχθούν ή να αρνηθούν τη χρήση της διαμεσολάβησης και, σε περίπτωση προσφυγής στη διαμεσολάβηση, να αποδεχθούν ή να απορρίψουν τη λύση που προτείνει ο διαμεσολαβητής.  

Στοιχεία επικοινωνίας του διαμεσολαβητή: CCI Alsace Eurométropoletél: 03 88 75 25 23 email: juridique@alsace.cci.fr  

Ο Πελάτης ενημερώνεται επίσης ότι σε περίπτωση διασυνοριακής διαφοράς μπορεί να χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών (RLL) που έχει δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index .cfm? event = main.home.show 

Όλες οι διαφορές στις συναλλαγές αγοράς και πώλησης που συνάπτονται σύμφωνα με αυτούς τους Όρους και δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο φιλικού διακανονισμού μεταξύ του πωλητή ή διαμεσολάβησης, θα υποβληθούν στα αρμόδια δικαστήρια υπό τους κοινούς όρους.

ΑΡΘΡΟ 13 - ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥ  

Σύμφωνα με το άρθρο L. 3342-1 του γαλλικού κώδικα δημόσιας υγείας, απαγορεύεται η πώληση οινοπνευματωδών ποτών σε ανηλίκους ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ ετών (18). Ο Πελάτης δηλώνει και συμφωνεί να είναι δεκαοκτώ (18) ετών κατά την ημερομηνία της παραγγελίας.  Η αποδοχή της παραγγελίας συνεπάγεται για τον Πελάτη την αναγνώριση του σεβασμού των γαλλικών κανονισμών:  

«Η κατάχρηση αλκοόλ είναι επικίνδυνη για την υγεία σας. Να καταναλώνεται με μέτρο».  

«Το αλκοόλ δεν πρέπει να καταναλώνεται από έγκυες γυναίκες».  

«Η πώληση αλκοόλ απαγορεύεται στους ανηλίκους».  

«Βεβαιώνετε ότι έχετε την νόμιμη ηλικία και τη νομική ικανότητα να αγοράσετε από αυτόν τον ιστότοπο».

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

Έντυπο ανάκλησης   

Ημερομηνία ______________________  

Το παρόν έντυπο πρέπει να συμπληρωθεί και να επιστραφεί μόνο εάν ο Πελάτης επιθυμεί να ανακαλέσει την παραγγελία που βρίσκεται στο www.poupadou.com εκτός από εξαιρέσεις ή περιορισμούς στην άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης σύμφωνα με τους ισχύοντες Όρους Πώλησης.  

Προς SARL POUPADOU, 7 route du Petit Rhin 67100 Strasbourg FRANCE  

Γνωστοποιώ την ανάκληση της σύμβασης για το αγαθό που ακολουθεί:  

- Παραγγελία από (να αναφερθεί η ημερομηνία)  

- Αριθμός παραγγελίας: ............................................ .. .............  

-  Ονομα Πελάτη : ............................................. . .............................  

-  Διεύθυνση του πελάτη: .............................................. .........................      

Υπογραφή του Πελάτη (μόνο σε περίπτωση κοινοποίησης αυτού του εντύπου σε χαρτί)